POLITYKA PRYWATNOŚCI

Po co polityka prywatności?

Drogi Użytkowniku!

Bezpieczeństwo twoich danych osobowych jest dla nas ważne! Z tego powodu stale podnosimy poziom ochrony i dbamy o zgodność naszego postępowania z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Z tego dokumentu dowiesz się jakie twoje dane osobowe mamy i co z nimi robimy. Część informacji to zawartych stanowi doprecyzowanie Regulaminu więc dokumenty należy traktować łącznie, jeśli jednak nadal masz wątpliwości lub dodatkowe pytania, zawsze możesz się z nami skontaktować!

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli spółka eFitness Spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000908260, NIP 7822482230, REGON 301209678 (dalej: Administrator lub My).

Jak skontaktować się z Administratorem?

Skontaktować się z nami możesz:

Jakie Twoje dane mamy i skąd się u nas wzięły?

Twoje dane osobowe w większości przypadków pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie podczas rejestracji konta lub na późniejszym etapie – kiedy je wprowadzisz w odpowiednie pola w aplikacji. Czasami Twoje dane pozyskujemy od współpracującego klubu, do którego chodzisz, a jeśli przy rejestracji konta korzystasz z uwierzytelniania dostarczanego przez zewnętrznego dostawcę (np. konto iCloud lub konto Google), Twoje dane pozyskujemy od tego dostawcy.

Zakres przetwarzanych przez Nas Twoich danych osobowych jest różny i zależy od tego z jakich usług korzystasz, do jakiego klubu chodzisz, jakie dane podałeś przy rejestracji konta, usług z jakich korzystasz, kanału komunikacji z Nami z jakiego korzystasz, a także od udzielonych przez Ciebie zgód.

Dlatego wskazujemy kategorie danych, które możemy przetwarzać:

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych i podstawa prawna tego przetwarzania?

Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane w poniższych celach:

Nie planujemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż wskazane powyżej. W przypadku zaistnienia takiej konieczności poinformujemy Cię o dodatkowych celach, a jeśli będzie to konieczne uprzednio zapytamy Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w nowym celu.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

Gdzie przetwarzany Twoje dane?

W większości przypadków Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali na terenie na Polski, z uwagi na realizowaną współpracę z partnerami handlowymi, wykorzystywane oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną może dochodzić do sytuacji, w których dane osobowe będą przekazywane poza Polskę oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. W tej kwestii wskazujemy, iż podejmujemy działania mające zapewnić bezpieczeństwo, integralność oraz nienaruszalność przekazywanych danych osobowych stosując różne mechanizmy ochronne, w szczególności realizując współpracę z takimi kontrahentami w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone decyzją Komisji Europejskiej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres ten ustalany jest w oparciu o cel i podstawę prawną ich przetwarzania:

Po upływie najpóźniejszego z wyżej wymienionych terminów, Państwa Dane osobowe zostaną przez Administratora trwale usunięte.

Czy mogę odmówić podania danych osobowych?

Podanie przez Ciebie danych osobowych ma charakter dobrowolny – nie musisz ich podawać. Musisz jednak pamiętać, że ich nie podanie może prowadzić do braku możliwości korzystania z aplikacji lub niektórych jej funkcjonalności. Odmowa podania danych będzie prowadziła do uniemożliwienia realizacji celów pozostałych celów wskazanych w niniejszym dokumencie.

Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W dowolnym momencie możesz skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody będzie miało ten skutek, że nie będziemy już mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w celach, które wymagały uzyskania Twojej zgody i na realizację których wyraziłeś zgodę. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia w drodze kontaktu mailowego lub pisemnego.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługuje Ci szereg praw, które szczegółowo wymieniamy poniżej. Pamiętaj, że możesz z nich skorzystać wykorzystując drogi kontaktu wskazane powyżej:

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania przez Nas danych osobowych, przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podlegasz w oparciu o przekazane nam dane osobowe profilowaniu lub podejmujemy względem Ciebie decyzje w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu przez Nas w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). W wyniku tego procesu możliwe jest podejmowanie przez Nas określonych decyzji lub innych działań. Proces ten ma na celu dostosowanie naszych działań do Twoich preferencji.