ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защо ни е необходима политика за поверителност?

Уважаеми потребители!

Защитата на Вашите лични данни е изключително важна за нас! Поради тази причина постоянно повишаваме защитата и се грижим за спазване на ЗЗЛД (Регламента на Европейския парламент и на Съвета 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на лицата по отношение на обработката на личните данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО).

В този документ ще разберете какви Ваши лични данни имаме и какво правим с тях. Част от информацията, съдържаща се в този документ, е уточняване на информацията в Общите условия, така че документите трябва да се разглеждат заедно, но ако все още имате съмнения или допълнителни въпроси, винаги можете да се свържете с нас!

Кой е Администратор на личните данни?

Администраторът на Вашите лични данни сме ние, т.е. дружеството eFitness Spółka akcyjna със седалище в Познан, адрес: улица Грунвалдзка 186, 60-166 Познан, чието фирмено дело се съхранява от Районен съд за Познан Нове място и Вилда в Познан, VІІI Стопанско отделение на Националния съдебен регистър, вписано в Търговския регистър под номер KRS 0000908260, данъчен номер 7822482230, полски Булстат 301209678 (по-нататък: Администратор или Ние).

Как да се свържете с Администратора?

Можете да се свържете с нас:

С какви Ваши данни разполагаме и откъде идват те?

В повечето случаи получаваме личните Ви данни директно от Вас, когато регистрирате профил, или на по-късен етап - когато ги въвеждате в съответните полета в приложението. Понякога получаваме данните Ви от клуба, в който посещавате, а ако при регистрацията на профил използвате удостоверяване, предоставено от външен доставчик (напр. профил iCloud или профил Google), получаваме данните Ви от този доставчик.

Обхватът на обработваните от нас Ваши лични данни е различен и зависи от услугите, които използвате, от клуба, в който ходите, от данните, които сте предоставили при регистрацията на профил, от услугите, които използвате, от канала за комуникация с нас, и от съгласията, които сте дали.

Затова посочваме категориите данни, които можем да обработваме:

Каква е целта на обработката на Вашите данни и правното основание за тази обработка?

Вашите данни ще бъдат обработвани за следните цели:

Не планираме да обработваме Вашите лични данни за цели, различни от посочените по-горе. Ако това се наложи, ще Ви информираме за допълнителните цели и, ако е необходимо, ще поискаме предварително съгласието Ви да използваме личните Ви данни за новата цел.

С кого можем да споделим Вашите лични данни?

Можем да споделяме Вашите лични данни с:

Къде обработваме Вашите данни?

В повечето случаи ще обработваме Вашите лични данни в Полша; въпреки това, поради сътрудничеството ни с бизнес партньори, използвания софтуер и ИТ инфраструктура, може да има ситуации, в които Вашите лични данни ще бъдат предавани извън Полша и извън Европейското икономическо пространство. В тази връзка посочваме, че предприемаме мерки, за да гарантираме сигурността, целостта и неприкосновеността на предадените лични данни, като прилагаме различни механизми за защита, по-специално като осъществяваме сътрудничество с такива изпълнители въз основа на стандартните договорни клаузи, одобрени с решение на Европейската комисия.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Продължителността на обработката на Вашите лични данни зависи от целта, за която се обработват данните. Този период се определя от целта и правното основание за обработването им:

След изтичането на последния от горепосочените срокове Вашите лични данни ще бъдат окончателно заличени от Администратора.

Мога ли да откажа да предоставя лични данни?

Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно - не сте длъжни да ги предоставяте. Трябва обаче да имате предвид, че ако не ги предоставите, може да не можете да използвате приложението или някои от неговите функции. Отказът за предоставяне на данните ще доведе до възпрепятстване на изпълнението на други цели, посочени в настоящия документ.

Мога ли да оттегля съгласието си за обработване на личните ми данни?

Ако сте дали съгласие за обработката, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на изразеното съгласие преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласието ще доведе до това, че вече няма да можем да обработваме личните Ви данни за целите, за които е било необходимо Вашето съгласие и за които сте се съгласили. Оттеглянето на съгласието може да стане чрез изявление за това по имейл или чрез писмен контакт.

Какви са Вашите права по отношение на Вашите данни, обработвани от нас?

Във връзка с обработката на Вашите лични данни имате редица права, които посочваме по-долу: Не забравяйте, че можете да ги използвате, като използвате посочените по-горе контакти за връзка:

Ако имате някакви съмнения относно коректността на обработката на личните Ви данни от Наша страна, имате право да подадете жалба до надзорния орган - председателя на Комисията за защита на данните.

Подлежите ли на профилиране или вземаме ли автоматизирани решения за Вас въз основа на личните данни, които ни предоставяте?

Вашите лични данни могат да бъдат обект на автоматизирана обработка от Нас (включително профилиране). В резултат на този процес Ние можем да вземем определени решения или да предприемем други действия. Този процес има за цел да адаптира нашите дейности към Вашите предпочитания.